Ubaidillah, M. R., & Sukmono, R. A. (2023). Social Network Analysis: User Responses to Lazada Marketplace Promotions. Academia Open, 8(1), 10.21070/acopen.8.2023.4023. https://doi.org/10.21070/acopen.8.2023.4023